ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ ด้วยบุคคลที่มีชื่อข้างท้ายนี้ ได้ยื่นเรื่องราวต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ว่า นายบุญมี ขัติยนนท์ (ทะเบียนรายตัวที่ ๑-๐๔๔๕๑๐-๒-๔๓)

ประกาศกรมธนารักษ์
เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
ด้วยบุคคลที่มีชื่อข้างท้ายนี้ ได้ยื่นเรื่องราวต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
ว่า นายบุญมี ขัติยนนท์ (ทะเบียนรายตัวที่ ๑-๐๔๔๕๑๐-๒-๔๓) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุของกระทรวงการคลังได้ถึงแก่กกรมแล้ว ผู้ยื่นเรื่องราวจึงประสงค์จะขอเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าวสืบแทนต่อไป 
ฉะนั้น โดยประกาศฉบับนี้จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ถ้าผู้ใดเป็นทายาทของผู้ถึงแก่กรรมรายนี้หรือเป็นผู้มีสิทธิควรได้เช่าที่ดินราชพัสดุนี้ได้ดีกว่าผู้ยื่นเรื่องราว และประสงค์จะคัดค้านการขอเช่าให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแสดงหลักฐานต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ .............พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากครบกำหนดนี้แล้วไม่มีผู้คัดค้านทางราชการจะได้พิจารณาคำขอเช่าของผู้ยื่นเรื่องราวต่อไป 
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ถึงแก่กรรม..........นายบุญมี ขัติยนนท์
เช่าที่ดินราชพัสดุเลขที่............................
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข...........เนื้อที่......๓๑.๘๐ ตารางวา
ระวาง.............ทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ ...รอ.๑๐๗๐...............
ตำบล กลาง อำเภอเสภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ยื่นเรื่องราว   นายศักย์ศรณ์ ขัติยนนท์
เกี่ยวข้องกับผู้เช่าที่ถึงแก่กรรมเป็น บุตร 
ประกาศ ณ วันที่ ........พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(นายสมพร เฟื่องกฤษฎา)
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar