ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา 
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.dol.go.th หรือ www.gprocurememt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0435180901 ในวันเวลาราชการ 
ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านทางอีเมล์ roiet@dol.go.th  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2565 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์www.dol.go.th หรือ www.gprocurememt.go.th  ในวันที่ 8 ธ.ค. 65
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar